Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
Szukaj w tym dziale:

 


 

 

 

 

 

 

Osoby niesłyszące oraz mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") w celu załatwienia sprawy w Domu Pomocy Społecznej, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usług tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Domu Pomocy Społecznej, kontaktując się z koordynatorem ds. dostępności bądź dyrektorem jednostki:


•    telefon: 65 571 66 83;    65 571 73 21
•    e-mail: dps-zimnowoda@gostyn.pl
•    drogą pocztową na adres: Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie  Zimnowoda 17,  63-810 Borek Wlkp., podając datę oraz godzinę wizyty w DPS oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.


Po otrzymaniu zgłoszenia Dom Pomocy Społecznej zapewni pomoc tłumacza języka migowego we terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W  przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z  wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenie lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573 ze zm.)


W celu załatwienia sprawy w Domu Pomocy Społecznej, osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
 
Postawa prawna - art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824 ze zm.)